Sporna nabavka automobila
2 Februara, 2022
Podrška za ekonomsku digitalizaciju
28 Februara, 2022

Ubrzati zamjenu starih ličnih karata

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) pripremila je inicijativu za Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), sa predlogom da se rok za zamjenu starih ličnih dokumenata novim identifikacionim eID dokumentima utvrdi najkasnije do kraja naredne godine.

To treba da ubrza dobijanje nacionalnih identifikacionih brojeva, a time i proces digitalizacije u zemlji i doprinese bržem stvaranju Crne Gore kao digitalnog društva.

Strategija digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026 godine navodi okvirne podatke o broju lica sa novim eID dokumentima, kojih je preko 120 hiljada stanovnika, dok zamjena starih ličnih dokumenata treba da omogući dobijanje nacionalnih identifikacionih brojeva, što će voditi ubrzanju korišćenja elektronskih usluga u zemlji.

Međutim, zamjena starih ličnih dokumenata planirana je da traje još najmanje nekoliko godina, što će se odraziti na tempo digitalizacije društva. Stoga je potrebno propisati kraći rok za zamjenu starih ličnih dokumenata i obezbijediti finansijska sredstva za te svrhe, a sve sa ciljem da se Crna Gora brže kreće u procesu digitalne agende i pojednostavljivanja života građana

ASP-a je nedavno dostavila set komentara na Nacrt Strategije digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026 godina, kada je takođe potencirala upravo ovo pitanje, odnosno potrebu ubrzanja izdavanja novih elektronskih ličnih karata u zemlji.

Vlada je u međuvremenu usvojila Strategiju digitalne transformacije, a u odnosu na konkretno pitanje je ukazano da dinamika zavisi od MUP-a, kao resornog organa. Stoga je ASP pripremila za MUP pravnu inicijativu, kako bi skrenula pažnju na ovo veoma značajno pitanje.

ASP je ranije preporučila i da je potrebno utvrditi rok do kada će javna uprava biti obavezna da se u potpunosti komunikacija sa njom osvaruje elektronskim putem i da pruži korisnicima usluga potpune elektronske usluge, a ne djelimične usluge.

U javnoj upravi se dobar dio podataka razmjenjuje na tradicionalan način – na papiru ili u fizičkom skladištu podataka, dok katalog e-usluga nije izrađen. U upravi ne postoje e-servisi petog nivoa usluga, što podrazumijeva potpunu online uslugu. Jedan servis je razvijen do nivoa četiri, odnosno online upis djece u škole i vrtiće, a od 523 servisa, 157 je razvijeno do nivoa tri.

Sve ovo pokazuje da se pitanju digitalizacije javne uprave mora posvetiti ozbiljna pažnja. ASP je odnedavno član nacionalne ICEDA mreže, koja je formirana kao dio regionalnog projekta za povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende, a projekat finansira Evropska Unija, dok je partner za Crnu Goru nevladina organizacija 35 mm.

Jelena Jušković

Akcija za socijalnu pravdu