Inicijativa oko naknada za sudije, partijama preporuke oko imovine funkcionera

Šehović i Bemax bez cijene ugovorili donaciju škole u Podgorici
24 Septembra, 2021
Spajić i partije da zaštite ranjive, napraviti otklon od nehumanog zakona
3 Oktobra, 2021

Inicijativa oko naknada za sudije, partijama preporuke oko imovine funkcionera

Nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je danas inicijativu Agenciji za sprječavanje korupcije da utvrdi da li je došlo do narušavanja javnog u korist privatnog interesa odobravanjem godišnjih naknada jednom broju sudija, kojima je Sudski savjet prethodno utvrdio prestanak sudijskih funkcija, zbog ispunjenja uslova za sticanje penzija.

Sudski savjet je tokom ove godine donio veći broj odluka, kojima je, shodno Zakonu o zaradama u javnom sektoru, sudijama odobrio jednogodišnje naknade po prestanku funkcije. Odluke su donijete i za one sudije, kojima je utvrdio da im prestaje funkcija, jer su ispunili uslove za sticanje penzionog prava.

U crnogorskom pravosuđu godinama svjedočimo brojnim odlukama, koje se u javnosti karakterišu da su „bez presedana“, poput onih o trećim i inim mandatima nosilaca pravosudnih funkcija, a za koje nije bilo osnova u pravnim propisima, već se pristupalo „kreativnim“ tumačenjima propisa.

Odluke Sudskog savjeta o godišnjim naknadama, za sudije kojima je prethodno utvrdio uslov za penziju, su više nego upitnog pravnog osnova i kao takve krajnje indikativne, te ASP inicijativom traži od institucije zadužene za sprječavanje korupcije, da utvrdi da li je došlo do narušavanja javnog interesa.

Takođe, ASP je, danas, u odvojenoj inicijativi poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore, uputila set preporuka za unapređenje Zakona o sprječavanju korupcije, u dijelu koji se odnosi na imovinu javnih funkcionera, a kojima se preporučuje korigovanje odredbi, koje sada praktično omogućavaju funkcionerima da preko članova domaćinstva mogu sakriti i milionski vrijednu imovinu.

Tako, pored ostaloga, ASP preporučuje da javni funkcioneri budu obavezni da prijave pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima privrednog društva, ustanove ili drugog pravnog lica, čiji su vlasnici, odnosno osnivači članovi njegovog domaćinstva (supruga, djeca). Sada ova obaveza postoji samo za privredno društvo čiji je vlasnik, odnosno osnivač javni funkcioner.

ASP predlaže i da se propiše obaveza za javne funkcionere da moraju dati saglasnost Agenciji za pristup svojim bankarskim i finansijskim računima, ali i preporučuje da se ovo proširi na članove domaćinstva, jer se na bankarskim računima članova domaćinstva mogu takođe sakriti vrijedni iznosi.

Jedna od preporuka jeste i da se odredba o zabrani primanja poklona dopuni tako da javni funkcioneri, u vezi sa vršenjem javne funkcije, ne smiju primiti kredite pod povoljnim uslovima ili besplatno, budući da i taj izvor beneficija može predstavljati prostor za nedozvoljene uticaje i korupciju.

Pitanje je političke volje da se osnaži zakonski okvir, koji bi smanjio prostor za sakrivanje imovine i ojačao kontrolne mehanizme Agencije. U proteklom trodecenijskom periodu mnogi, koji su obavljali javne funkcije, završili su sa ogromnim bogatstvom, koje nikada nije provjereno, a potrebno je snažnije kontrolisati svaku vlast, kako sadašnju, tako i svaku buduću.

ASP je set preporuka i inicijativa izradila kao partner na projektu, čiji je donator Američka ambasada u Podgorici, a predložena rješenja predstavljaju isključive stavove ove nevladine organizacije.

Akcija za socijalnu pravdu