Ogromni propusti u izgradnji tunela na dionici autoputa – pukotine, voda, loš beton

Inspekcija da provjeri tender za TE
5 Novembra, 2021
Problemi i na mostovima i podvožnjacima na autoputu
14 Novembra, 2021

Ogromni propusti u izgradnji tunela na dionici autoputa – pukotine, voda, loš beton

Pojava pukotina, pojave vode kod većih kiša, loša ugradnja betona, kačenje ventilatora na površine bez armature, samo su neki od problema izgradnje tunela na dionici autoputa Smokovac Mateševo, čiji je glavni izvođač kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC), pokazuje dokumentacija u posjedu Akcije za socijalnu pravdu (ASP), dobijena na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a odnosi se na period do sredine ovog ljeta.

Kontrolu ovog posla obavljaju dvije posebno formirane državne komisije, kompanija Monteput, resorno Ministarstvo kapitalnih investicija (ranije Ministarstvo saobraćaja i pomorstva), ali je po FIDIC ugovoru ključna kontrolna uloga praktično u rukama izabranog Inžinjera, odnosno francusko italijanskog Konzorcijuma Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering S.p.A.

Jedan od problema su pojava pukotina na nearmiranim segmentima unutrašnje obloge u kruni tunela, koja je prvo uočena na tunelima Klopot i Vilac, dok je u manjem obimu registrovana i na ostalim tunelima. I pored zaključaka CRBC da pukotine ne ugrožavaju konstruktivnu stabilnost tunela, kineska kompanija do sredine ovog ljeta nije bila istražila uzrok problema, a na način kako je to tražila nadležna komisija za kontrolu radova i angažovani Inžinjer na projektu.

„Takođe, pojava podužnih pukotina slična na tunelima Klopot i Vilac je uočena i na ostalim tunelima sa nearmiranom oblogom. Izvođač (CRBC) je dostavio projekat ocjene stabilnosti i sanacije tunela, ali je vraćen na doradu…Izvođač nije dostavio projekat još od avgusta 2020. Očekuje se da Izvođač konačno dostavi neophodni projekat, nakon čijeg odobrenja bi mogao da kompletira sanaciju pukotina“, kaže se u dokumentaciji.

Do tog perioda su jedan od problema, koji se rješavao, bili geotehnički monitoring i mjerenja, koja nijesu bila u skladu sa Glavnim projektom i Tehničkim specifikacijama u tunelima.

„Iako postoje izjave Izvođača i Inženjera po ovom pitanju, vezano za njihovu tvrdnju da stabilnosti tunela nije ugrožena zbog nedostatka geotehničkih instrumenata, ovo pitanje ne može se još uvijek smatrati tehnički zatvorenim. Ovo predstavlja kršenje Glavnog projekta i potrebno je da se tehnički prihvati…“, navodi se u dokumentaciji.

I pored preporuka iz Glavnog projekta, kako se ukazuje, Izvođač je izveo segmente na kojima se kače ventilatori u tunelima bez armature…Izvođač još nije pripremio dopunu projekta, u skladu sa nalogom Inženjera, kojom bi dokazao podobnost nearmiranih segmenata za kačenje opreme.

CRBC je otklanjala i problem sa završnom obradom betona unutrašnjih obloga. Kako se precizira, s obzirom da kvalitet završne obrade betona unutrašnje obloge nije zadovoljavajući na svim pozicijama, izdata su brojna Obavještenja o neusklađenosti.

„Ovaj problem se rješava sprovođenjem reparacija betonskih površina. Takođe, na pojavu površinskih nedostataka utiče i naknadno urezivanje žlijebova u betonu zbog zaboravljenih ili blokiranih cijevi za provlačenje kablova za E/M instalacijama“, dodaje se.

Ukazuje se i na problem tunelskih ivičnjaka, pa se navodi da su uočeni brojni problemi u vezi pojave pukotina, visina, ravnosti površina, kao i spojeva prefabrikovanih ivičnjaka i livenih na licu mjesta. Otvorena su Obavještenja o neusklađenosti, a u toku je bilo otklanjanje ovih nedostataka, iako se prethodno započelo sa ugradnjom i drugog sloja asfalta u tunelima.

Kada je riječ o pojavi vode u tunelima navodi se da je, nakon što je završena sekundarna obloga i drenažni sistem, uočena pojava vode na pojedinim mjestima, kako u temeljima, tako i na gornjem dijelu obloge, u periodu većih kiša.

„Jedan od uzroka ovih pojava je i neefikasnost sistema odvodnje tunela usljed začepljenja. Inženjer je izdao nalog za čišćenje i kontrolu drenažnih cijevi inspekcijskim kamerama. Izvođač je najavio da će uraditi inspekciju kamerama, i ugovorno potraživati nadoknadu troškova i vremena zbog ovog zahtjeva. Do sada Izvođač je djelimično otpočeo sa postupanjem“, kaže se.

ASP je ranije objavila da je CRBC mijenjala odobreni glavni projekat i izvodila građevinske radove suprotno tom projektu, što Vlada smatra jednim od razloga za kašnjenje završetka tog posla, koji naredne godine ulazi u sedmu godinu realizacije.

CRBC je kasnio i u obezbjeđenju dovoljne količine agregata, kasno je uspostavio dovoljan broj fabrika betona, kasnio je u mobilizaciji osoblja i opreme za elektro-mašinske radove, prvenstveno za tunele, a prolongirane su i konsultacije u vezi sa naknadnim radovima, odnosno pristupne rampe Smokovac, vodosnabdijevanja i trajnog napajanja električnom energijom autoputa. U međuvremenu, i epidemija Covid 19 uticala je na dinamiku izvođenja radova.

Ines Mrdović

Akcija za socijalnu pravdu