Za deceniju od prometa goriva u Portu preskromnih 655 hiljada
11 Maja, 2021
Dokumenta za autoput više nijesu tajna?
25 Maja, 2021

Staviti van snage odluke ranijeg kabineta

Nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputiće formalni podnesak premijeru Zdravku Krivokapiću da se stave van snage odluke donijete u tehničkom mandatu prethodne Vlade, a u kontekstu utvrđenja Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) da su bivši premijer Duško Marković i pojedini ministri prekršili zakon i bili u konfliktu interesa.

Prema Ustavu Crne Gore, predsjednik Vlade i član Vlade ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost. Nakon avgustovskih parlamentarnih izbora prošle godine, bivši premijer Duško Marković i više njegovih ministara su izabrani za poslanike Skupštine Crne Gore 23. septembra.

Zakonom o sprječavanju korupcije propisano je da javni funkcioner koji obavlja funkciju u javnoj upravi i organima lokalne uprave ne može obavljati funkciju poslanika i odbornika, te je dužan u roku od 30 dana od početka obavljanja druge funkcije podnijeti ostavku.

ASK je nedavno utvrdila da je Marković sa svojim ministrima prekršio Zakon o sprječavanju korupcije, jer su obavljali funkcije u Vladi Crne Gore, a nijesu podnijeli ostavke na poslaničke funkcije. Istovremeno, Zakon o državnim službenicima i namještenicima propisuje da državni službenici poslove vrše na osnovu Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata.

Iz prednjeg proizilazi da bivša Vlada, odnosno njen premijer i ministri nijesu imali ovlašćenje da donose niz bitnih odluka, a koje su donijeli u takozvanom tranzicionom periodu, pa u podnesku Krivokapiću ASP ukazuje da ih je potrebno staviti van snage, kako ne bi proizvodile pravno dejstvo u pravnom prometu, jer su donijete od neovlašćenih lica.

Vlada bi potom trebalo da ponovo odluči o nekim od pitanja o kojima je odlučivao Markovićev kabinet, a nakon što je izgubio legitimitet da donosi bitne odluke.

Bivša Markovićeva Vlada je u vrijeme prelaznog perioda i nakon što je izgubila legitimitet na izborima 30. avgusta prošle godine, a do izbora nove Vlade početkom decembra, odlučivala kao da je u punom, a ne tehničkom mandatu.

Donijete su na desetine i desetine bitnih odluka, poput davanja koncesija, odluka o kontroverznim projektima malih hidroelektrana, zakupima, kreditima, usvajani su planski dokumenti, odobravani urbanistički uslovi za različite projekte, raspolagano nepokretnostima…

Nova Vlada je nedavno pokrenula javnu raspravu za početnu fazu u izradi zakona o Vladi, a ASP je kao jednu od sugestija dostavila onu da se moraju jasno normirati sve pravne situacije u periodu tranzicije vlasti, kako bi se spriječilo podrivanje parlamentarne demokratije u zemlji.

Prednje je potrebno i da bi se izbjeglo da svaka buduća i odlazeća vlada daje prava ili preuzima obaveze u periodu kada više od građana nema legitimitet za odlučivanje, već da se njena odlučivanja ograniče samo na tehnička i hitna pitanja.

ASP je krajem prošle godine dostavila i inicijativu Ustavnom sudu za utvrđivanje da li je u tranzicionom periodu došlo i do narušavanja ustavnog principa podjele vlasti. Ustavni sud još nije dostavio odgovor ASP-u na podnijetu inicijativu.

Ines Mrdović

Pravni savjetnik pri NVO Akcija za socijalnu pravdu