Abu Dabi kredit ponovo preko Prve banke
5 Augusta, 2022
Koncesione naknade proglašene tajnom
29 Augusta, 2022

Sumnja na političku korupciju

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je inicijativu Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) za pokretanje postupka da li je narušen javni interes od strane premijera Dritana Abazovića i njegove manjinske Vlade, zajedno sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), sa sumnjom na postojanje političke korupcije, a u nizu imenovanja i postavljenja u prethodnom periodu, naročito u preduzećima, gdje je država većinski vlasnik.

Istovremeno, ASP je, u odvojenim inicijativima Ministarstvu pravde i Ministarstvu javne uprave, zatražila i pravno tumačenje da li član Vlade – premijer, potpredsjednik, ministar – mora imati nivo VII 1 kvalifikacije obrazovanja, odnosno fakultet, ili ta politička funkcija ne zahtijeva taj nivo obrazovanja, što bi bilo još jedno unižavanje pravnog sistema zemlje zarad politike.

ASP je predložila da ASK prikupi svu relevantnu dokumentaciju od Generalnog sekretarijata Vlade i njegove nadležne komisije u odnosu na sva imenovanja i postavljena u proteklom tromjesečnom periodu, utvrdi reference predloženih kandidata i da li ispunjavaju uslove ili postoje smetnje za izabrane pozicije, te zauzme odgovarajući stav nakon provedenog postupka.

“Zahvalan sam bivšem direktoru Aerodroma… Što se tiče novog direktora, to je stvar političkog dogovora i to ne krijemo. Nisu sva imenovanja najsrećnija“, dio je izjave Abazovića, koja se kao otvoreno priznanje o političkim dogovorima citira u inicijativi upućenoj ASK-u, kao glavnoj instituciji zaduženoj za borbu protiv korupcije (a uprkos ocjenama na njeno selektivno postupanje).

Prema Zakonu o sprječavanju korupcije, javni interes je materijalni i nematerijalni interes za dobro i prosperitet svih građana pod jednakim uslovima, dok ugrožavanje javnog interesa podrazumijeva, pored ostaloga, i povredu propisa ili etičkih pravila… koja je izazvala ili može da izazove materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice.

Iako se godinama na pozicije u javnoj upravi postavlja politički lojalan kadar, od čega nijesu izuzetak ni javna preduzeća, javno priznanje manjinske vlade, izabrane uz podršku DPS-a, da je sve „stvar političkog dogovora“, a što uključuje i DPS, zahtijeva institucionalnu reakciju.

Prednje iz potrebe utvrđenja da li su manjinska vlada i DPS podredili partijskim interesima ukupni javni interes, uz sumnju na političku korupciju, a gdje su partijska namještenja i „kvote“ čak i na onim pozicijama, koje zahtijevaju profesionalna znanja i vještine, bile prethodno dogovoreni uslov da se neustavno izabere manjinski premijer Abazović i izglasa njegova manjinska vlada.

U konkretnom postoji sumnja u kršenje propisa i etičkih pravila, kojima se javni interes podređuje partijskim interesima, a što može rezultirati ne samo imenovanjem i postavljenjem nekompetentnog kadra, a koji zbog neposjedovanja odgovarajućih znanja i vještina, može svojim postupanjima (činjenjem, nečinjenjem, uzdržavanjem od činjenja) uzrokovati štetu državi, već i naknadama štete na teret države/preduzeća u svim slučajevima nezakonitih razrješenja i smjena.

Istovremeno, ovakvo javno priznanje manjinske vlade, (čak i neustavne) koja je obećavala evropske vrijednosti i zemlju vladavine prava, predstavlja drsko vrijeđanje inteligencije svakog građanina, posebno mlađih generacija, koji treba da budu nosioci budućeg razvoja zemlje, jer im se šalje poruka da u ovoj zemlji nijesu na cijeni znanje i kompetencije, već partijska pripadnost.

ASP je, u odvojenim inicijativima Ministarstvu pravde i Ministarstvu javne uprave, zatražila i pravno tumačenje da li član Vlade – premijer, potpredsjednik, ministar – mora imati nivo VII 1 kvalifikacije obrazovanja, odnosno fakultet, ili ta politička funkcija ne zahtijeva taj nivo obrazovanja, pa bi i to bilo još jedno unižavanje pravnog sistema zemlje zarad politike.

Inicijative su upućene nakon prijave ASP-u da aktuelni potpredsjednik manjinske vlade za ekonomski sistem i ministar poljoprivrede nema fakultetsku diplomu, a provjerom na sajtu Vlade zaista se ne navodi nikakav obrazovni profil za ovog potpredsjednika.

Prema Zakonu o državnoj upravi, na čelu ministarstva je ministar kao starješina organa, ali nigdje nijesu propisani posebni uslovi koje mora zadovoljiti u smislu obrazovanja. Prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima za starješinu organa uprave (što nije ministarstvo, već organ ispod ministarstva i pod njegovom kontrolom) je potreban VII 1 nivo obrazovanja, ali takođe izostaje uslov obrazovanja za starješinu ministarstva, tj ministra (kojeg imenuje politika).

Kada bi se banalizovala čitava stvar, onda bi se mogla postaviti pitanja – da li premijer, potpredsjednik vlade ili ministar u Crnoj Gori mora znati da čita, mora li znati da piše, da zna koje su strane svijeta, koliko ima kontinenata…ili je on iznad pravnog sistema ove zemlje i dovoljna je partijska evidencija, u kojoj je križ umjesto potpisa, jer dotični ne umije da se potpiše.

Međutim, čitav problem je daleko od banalizacije, a imajući u vidu nadležnosti jednog ministra kao starješine organa, jer on provodi politiku kompletnog resora na čijem je čelu, kontroliše rad organa unutar tog resora (a gdje su starješine sa fakultetskom diplomom), odlučuje o pravima i obavezama…pa je nesporno da mora imati odgovarajuće reference, jer je sve ostalo opasan presedan i pravno nedozvoljeno (i na štetu javnog interesa) privileguje nosioce političkih funkcija.

Akcija za socijalnu pravdu