Jak udar korone na carinske prihode
26 Februara, 2021
Oslobođenja za autoput 234,6 miliona
13 Marta, 2021

Vlada da izmijeni 20 zakona

Kako bi napravila otklon od tajkunske zakonodavne politike bivše vlasti i Crnu Goru učinila pravednijim društvom, Vlada premijera Zdravka Krivokapića treba da izmijeni najmanje dvadeset postojećih zakona i donese više potpuno novih zakona, uz one čije je usvajanje njena obaveza u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji.

To je ključna preporuka Nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu (ASP), koja je danas, u okviru javne rasprave na Program Vlade za ovu godinu, dostavila predlog za izmjenu 20 taksativno navedenih zakona i za donošenje tri potpuno nova zakona.

ASP preporučuje donošenje Zakona o Vladi, kao sistemskog propisa, kako bi se detaljno regulisale pravne situacije njenog rada. To je posebno bitno u takozvanom tranzicionom periodu, odnosno od održavanja izbora do konstituisanja nove vlade, da bi se jasno znalo koje vrste odluka se mogu donositi kada je Vlada u tehničkom, a ne u punom mandatu.

Takođe, ASP preporučuje donošenje Zakona o javnom sektoru u cilju jasnog definisanja rada svih pravnih subjekata, koji obavljaju regulatorne ili djelatnosti u javnom interesu, jer trenutno postoje brojne pravne praznine i pojedini subjekti su dijelom van zakonskog okvira.

Zbog značaja kapitalnih investicija i činjenice da su svih prethodnih godina dogovarane „u uskom krugu“ u vrhu države, uz upitan javni interes kod mnogih od njih, ASP predlaže donošenje Zakona o kapitalnim investicijama, kojim će biti jasno uređen pravni okvir i uključena najšira javnost.

U setu ekonomskih i socijalnih zakona, pored ostaloga, preporuka je uvođenje obaveze plaćanja PDV-a za gorivo na jahte po stopi, po kojoj ga plaćaju svi ostali građani u zemlji, a sa druge strane povećanje stope poreza na dobit, koja je nedopustivo niska i iznosi svega 9 odsto.

Veoma je bitno izmijeniti i kontroverzni zakon o energetici da bi se potrošači konačno oslobodili neopravdanih plaćanja, kojima pune privatne džepove (umjesto državnu kasu), kao i zakon o koncesijama, čijim bi se promjenama omogućili veći prihodi za Budžet, a ne mrvice kao do sada.

Istovremeno, potrebno je unaprijediti zakone o socijalnoj i dječjoj zaštiti i penzijsko invalidskom osiguranju, sa ciljem da se obezbijede veći socijalni izdaci za ugrožene kategorije stanovništva i lakši uslovi penzionisanja za članove ranjivih porodica, posebno za samohrane roditelje.

Takođe, u zemlji koja je „glatko“ ugovorila dionicu autoputa, čija će gradnja premašiti milijardu eura, dok sa druge strane u mnogim gradovima ne postoje ni osnovni institucionalni oblici socijalne zaštite, poput dnevnih centara za djecu sa posebnim potrebama ili domovi za stare, nova Vlada bi morala da stavi fokus na izgradnju takvih objekata.

Neophodne su i izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima u cilju stvaranja uslova za profesionalnu državnu upravu, a ne onu koja će biti puna „partijaca“, kao i Zakona o zaradama u javnom sektoru, kojim će se uspostaviti ne samo pravičan sistem zarada među službenicima, već i usklađen sa aktuelnim društvenim ambijentom u zemlji.

Nova Vlada morala bi posebnu pažnju posvetiti i izmjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o tajnosti podataka, jer je postojeće bivša vlast kreirala tako da omogućavaju masovno sakrivanje informacija, a gdje su tajne, tu je obično i korupcija.

Krivokapićeva Vlada naziva sebe prvom demokratskom vladom od uvođenja višepartizma u zemlji i građanima je obećala pravdu, pa bi, pored ostaloga, morala da provede korjenitu zakonodavnu reformu i ukine i/ili izmijeni odredbe u brojnim zakonima, koje dominantno štite interese tajkuna i privilegovanih pojedinaca, a na štetu su građana ove zemlje.

U konačnom, treba ukazati i da bi Vlada trebala da u čitav proces maksimalno uključi svu zainteresovanu javnost, poput eksperata, civilnog sektora, profesora, koji mogu značajno da doprinesu kreiranju rješenja, koja bi bila u najboljem javnom interesu.

NVO Akcija za socijalnu pravdu