Strožijim kaznama za bolju zaštitu prirode
12 Maja, 2024
Preduzeću za šume potreban 231 zaposleni
22 Maja, 2024

Objaviti tabele usklađenosti

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je inicijativu Ministarstvu evropskih poslova (MEP) da se na sajtu tog ili ostalih ministarstava objave tabele usklađenosti domaćih zakona sa pravom Evropske Unije (EU), radi potpuno transparentnog uvida u trenutni presjek stanja harmonizacije domaćeg prava sa evropskim zakonodavstvom.

Do ulaska u EU svaka članica je obavezna da preuzme cijelu pravnu tekovinu Unije, koju čine osnivački ugovori, uredbe, direktive, odluke, preporuke i drugi izvori prava, poput evropskih presuda, opštih pravnih načela i slično. Ulazak u Uniju podrazumijeva i spremnost članica da primenjuju pravnu tekovinu proisteklu iz evropskog prava.

Trenutno ministarstva nacrte zakona sa tabelama usklađenosti sa EU pravom šalju na potvrdu MEP-u, u sledećem koraku ih vlada usvaja u formi predloga i zatim se šalju Skupštini Crne Gore. Predlozi zakona sa tabelama se objavljuju na sajtu parlamenta, ali samo oni koji se upute na usvajanje, dok tokom rasprave mogu da pretrpe i izmjene kroz amandmanska djelovanja.

ASP preporučuje da se tabele usklađenosti važećih zakona sa EU propisima javno objave na sajtu MEP ili ministarstava (svako iz svoje nadležnosti), iz kojih će se jasno vidjeti trenutni opseg harmonizacije kroz prikazanu potpunu usklađenost normi za svake pojedine zakone, djelimičnu usklađenost, neusklađenost, neprenosivost ili da opcije iz prava EU nijesu korištene.

Inicijativa ASP-a dolazi nakon analize deset sistemskih zakona iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena sa najznačajnijim direktivama EU, koja je pokazala da se usklađenost nekada prikazuje kroz nedosljedno prenošenje, ili da se odredbe o neusklađenosti nekada vezuju i za trenutak pristupa naše zemlje EU, iako bi bilo opravdano ranije da se primijene.

Takođe se pokazuje da se u određenim slučajevima, a koji se takođe ne čine opravdanim, koriste opcije trenutne neprenosivosti i ostavljaju za kasnije periode, ili da se ne koriste postojeće opcije iz EU prava, iako se može ocijeniti da bi bilo društveno cjelishodno da se iskoriste.

ASP će uskoro svoju pravnu analizu o usklađenosti deset sistemskih zakona sa EU pravom iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena dostaviti parlamentu i vladi i drugim zainteresovanim subjektima, a u narednim mjesecima će raditi na novoj analizi, koja se tiče trenutne usklađenosti nacionalnih zakona sa evropskom legislativom iz oblasti finansija.

Analiza zakona iz životne sredine je dio ASP-ovog projekta „Kvalitetnijim zakonima za bolju zaštitu životne sredine“. Projekat se realizuje kroz grant šemu šireg projekta „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“, kojeg realizuje Koalicija 27, podržanog od Evropske unije i Ministarstva javne uprave. Vodeći partner na tom projektu je Centar za zaštitu i proučavanje ptica.

Akcija za socijalnu pravdu